Naše všeobecné obchodné podmienky

 

  1. Oblasť platnosti

1.1      Tieto zákazkové podmienky sú platné pre zmluvy uzavreté medzi "Prekladateľskou kanceláriou Dipl. Ing. D. Blechschmidta", ďalej len "Prekladateľská kancelária" a  našimi zákazníkmi, pokiaľ nie je vyslovene inak dohodnuté alebo zákonom bezpodmienečne predpísané.

1.2       Odlišné podmienky zákazníka vo vzťahu k Prekladateľskej kancelárii sú nezáväzné a platia ako protirečenie, pokiaľ nie sú výslovne písomne dohodnuté.

2. Prekladateľské výkony

2.1      Preklad textu bude vykonaný dôkladne podľa zásady riadneho výkonu povolania. Prekladatelia preložia daný doslovný text do iného jazyka odborne a jazykovo správne. Zákazník obdrží  zhotovený preklad podľa zmluvného dojednania. Za nedostatky v predloženom texte alebo za nejasné formulácie v pôvodnom texte  je zodpovedný zákazník.

3.   Povinná súčinnosť a povinnosť objasňovania zo strany zákazníka

3.1   Zákazník má povinnosť včas oznámiť prekladateľom zvláštne formy vyhotovenia prekladu (napr.: Preklad na nosiči dát, počet vyhotovení, vyhotovenie do tlače, vonkajšia úprava prekladu  atď.)V prípade, že preklad je určený do tlače, zákazník musí prenechať prekladateľovi obťah sadzby.

3.2     Potrebné informácie a podklady ku zhotoveniu prekladu má zákazník dať včas a bez  osobitnej požiadavky k dispozícii prekladateľom (glosáry zákazníka, obrazy, výkresy, tabuľky, skratky, atď.).

3.3      Eventuálne chyby, ktoré sa vyskytnú z dôvodu nedodržania týchto záväzkov zo strany zákazníka, nepôjdu na ťarchu prekladateľa. 

4.    Odstránenie nedostatkov

      4.1  Prekladateľ si vyhradzuje  právo na odstránenie nedostatkov. Zákazník má nárok na odstránenie nedostatkov, ktoré sa môžu v preklade vyskytnúť. Nárok  zákazníka na odstránenie nedostatkov pri upresnení údajov musí byť uplatnený v lehote do 4 týždňov po dodaní  (dátum účty). Ďalšie nároky bez ohľadu na právnu príčinu, sú vyslovene vylúčené.

      4.2   V prípade neúspechu dodatočnej opravy alebo náhradnej  dodávky sa obnovia zákonné  záručné práva, pokiaľ nebola dojednaná iná dohoda.

5.    Ručenie

             Zodpovednosť za škody z dôvodu porušenia povinností je vylúčená, pokiaľ zmluvnými stranami nebol preukázaný zámer alebo hrubá nedbanlivosť.

6.    Ochrana dát

  Prekladateľ sa zaväzuje k zachovaniu tajomstva o všetkých faktoch, ktoré mu budú známe v súvislosti s jeho činnosťou pre zákazníka. Prekladmi, prípadne  ich dátami sa bude zaobchádzať v medzných hraniciach podľa zákona o ochrane osobných údajov. V žiadnom prípade  nebudú údaje postúpené tretej osobe a nebudú využívané na obchodné účely.

7.     Platobné podmienky

      7.1  Účtovaná suma je v plnej výške splatná ihneď po prevzatí zhotoveného prekladu. Lehota prevzatia musí byť primeraná. Pokiaľ zákazník neuhradí účtovanú sumu včas, Prekladateľská kancelária môže žiadať úroky vo výške 5% nad základnú úrokovú sadzbu Spolkovej banky až do plnej úhrady účtovanej peňažnej pohľadávky.

7.2     Prekladateľ popri dohodnutom honorári má nárok na úhradu  skutočne nabehnutých a  zákazníkom odsúhlasených nákladov. Pri dohodách so súkromnými zákazníkmi celková  konečná cena obsahuje DHP, ktorá je uvedená zvlášť. Pri rozsiahlych prekladoch prekladateľ  môže žiadať zálohu,  ktorá je objektívne potrebná k uskutočneniu prekladu. V odôvodnených prípadoch môže prekladateľ odovzdanie práce podmieniť závislosťou od zálohy z jeho celkového honoráru.

8.     Výhrada vlastníckeho práva a autorské právo

8.1     Preklad zostáva vlastníctvom prekladateľa až do úhrady celkovej výšky pohľadávky. Dovtedy  zákazník nemá žiadne užívacie právo.

8.2      Prekladateľ si vyhradzuje svoje autorské právo.

9.     Miestna príslušnosť súdu a uplatnenie práva

9.1       Pre zákazku a z nej vyplývajúce nároky platí nemecké právo. Miestna príslušnosť súdu pre všetky zo zmluvného pomeru  vyplývajúce prípadné právne spory je  
 
v meste Aue.

9.2      Účinnosť týchto zákazkových podmienok nebude dotknutá neplatnosťou a neúčinnosťou jednotlivých ustanovení.

 

 

spät